Хөтөлбөрийн тойм:

Нортумбриа Их Сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр нь оюутнуудад бодит
туршлага суулгах хамгийн сүүлийн үеийн судалгаа, бизнес практик, техник дээр суурилдаг. Улсын болон хувийн
хэвшлийн салбарийг бүхэлд нь хамарсан удирдах албан тушаалтнуудыг бэлтгэн гаргадаг. Энэ чиглэлээр төгсөгчид үргэлжлүүлэн Бизнесийн Удирлагаар мастерт (MBA) сурах эсвэл бизнесийн болон төслийн менежментийн чиглэлээр ажиллана.

Сургалтын хөтөлбөр:

  • Судалгаанд суурилсан сургалт ба практик
  • Манлайлал
  • Стратегийг ойлгох нь
  • Ажил ба Байгууллагыг дахин шинэчлэх нь
  • Орчин үеийн Корпорацийн Тайлан
  • Судалгааны ажил

Ажил, мэргэжлийн боломжууд:

  • Маркетингийн менежер
  • Бизнесийн менежер
  • Борлуулалтын менежер
  • Ложистикийн менежер