Save TIME & MONEY Up to 78 % Savings

When you see how much time and money you will save with our degrees, you will know that studying with Raffles International Institute is the smartest choice!

Save Time

Mongolian universities usually offer 4-year degree programmes. The Raffles-Northumbria University degree pathway is only 3 years. This means you will be working one year earlier than your friends in a local university!

Save Money

Because you start work a year earlier than your friends, you will earn a year of salary more!

Also, cost of your whole degree at Raffles is around 67 million Tugriks. You will probably still stay with your parents and will spend about 400,000 Tugriks a month on meals and transportation. This works out to be a total cost of around 81 million Tugriks for 3 years of study (approx. USD 34,000).

Tuition fees in UK is around £10,000 per year. Living cost is around £1,000 per month. In total, you can expect to spend £66,000 (approx. USD 85,000)!

As for American degrees, it may cost you USD40,000 for tuition and living cost. Multiply that for a 4-year degree and you will need to payUSD 160.000!

ЦАГ МӨНГӨӨ ХЭМНЭ 78 % хүртэл

Рафлес Интернэшнл Институт-д сурснаар хичнээн их мөнгө хэмнэж чадахаа мэдвэл энд сурах нь хамгийн ухаалаг шийдвэр гэдгийг та мэдэх болно!

Цагаа хэмнэ!

Монголын их дээд сургуулиуд ихэвчлэн 4 жилийн хөтөлбөр санал болгодог. Рафлес – Нортумбриагын хамтарсан хөтөлбөр нь 3 жилийн дотор танд бакалаврын зэрэг олгоно. Энэ нь та дотоодын их дээд сургуульд сурч буй үеийнхнээсээ нэг жилийн өмнө төгсөнө гэсэн үг.

Мөнгөө хэмнэ!

Та үеийнхнээсээ нэг жилийн өмнө ажил хийж эхлэх болохоор нэг жилийн цалин илүү олж авна.

Рафлес Олон Улсын Институт-д 3 жил сурах сургалтын төлбөр ойролцоогоор 67 сая төгрөг болно. Та нарын ихэнх тань гэрийнхэнтэйгээ амьдардаг учраас сард ойролцоогоор 400,000 төгрөгийг хоол, тээврийн хэрэгсэлд зарцуулна гэж үзвэл 3 жилийн турш 81 сая төгрөгөөр Их Британийн Бакалаврын зэрэгтэй төгсөх болно (34,000 ам.доллар).

Их Британид сурна гэвэл жилийн ойролцоогоор 10,000 фунт сургалтын төлбөрт төлнө. Амьдрах өртөг нь дундажаар сарын 1000 фунт гэж үзвэл нийт 66,000 фунтыг (85,000 ам.доллар) зарцуулж байж Их Британийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө.

Америкийн Бакалаврын зэрэг бол жилд 40,000 ам.доллар орчим төлнө гэж үзвэл 4 жил сурахад 160,000 ам доллар болно.