LEVEL 1 – ELEMENTARY:

Түвшин 1 – Анхан шат

An introductory English course for beginners, concentrating on basic structures and vocabulary. Students learn the foundations of English and become more confident for further learning.

Англи хэлийг эхлэн суралцагсдад зориулсан хэлний үндсэн бүтэц, үгийн сангийн мэдлэгийг өргөжүүлэх суурьтай анхан шатны сургалт. Суралцагсдын Англи хэлний суурь мэдлэгийг бэхжүүлж үргэлжлүүлэн сурахад бэлтгэнэ.