Level 3 - Intermediate:

Түвшин 3 – Дунд шат

Students work on their communicative and writing skills for everyday situations. This course introduces foreign situations including travel experiences, different cultures and what it is like to live or study in a foreign country.

Өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэх харилцааны болон бичгийн ур чадварыг хөгжүүлнэ. Энэ шатны хөтөлбөр нь олон орны соёлыг судлан, гадаад оронд аялах, амьдрах, сурах зэрэг тохиолдлуудад хэрэглэгдэх Англи хэлийг үзнэ.